Psychologiczne warsztaty wyjazdowe i indywidualne sesje doradcze (opracowanie IPD)

6- DNIOWE WARSZTATY  PSYCHOLOGICZNE – 48 godz./ grupa 5 osobowa

Celem warsztatów wyjazdowych jest pomoc osobom niepełnosprawnych w zrozumieniu samego siebie oraz w zrozumieniu przyczyn swojej sytuacji na rynku pracy.
Działania podejmowane w trakcie warsztatów pomogą określić cel, jaki uczestnik chce osiągnąć w swoim życiu zawodowym i społecznym.
Warsztaty to również wsparcie psychologiczne skierowane na rozwój indywidualnego potencjału uczestnika oraz na nabycie i udoskonalenie umiejętności społecznych.
Warsztaty mają także na celu wzmocnieniu samooceny i wiary we własne możliwości uczestników.

PROGRAM WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH


Dzień 1 - INTEGRACJA I SAMOOCENA
(4 godz. zajęć)
Dzień 2 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (4 godz. zajęć)
Dzień 3 – ASERTYWNOŚĆ (4 godz. zajęć)
Dzień 4 – AUTOPREZENTACJA (4 godz. zajęć)
Dzień 5 - STRES – JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ (4 godz. zajęć)
Dzień 6 – MOTYWACJA (4 godz. zajęć)


INDYWIDUALNE SESJE DORADCZE (OPRACOWANIE IPD) – 6 godz. /1 osoba

Indywidualny Plan Działania (w skrócie IPD), to osobisty program poszukiwania pracy czy też plan „ścieżki kariery zawodowej”. IPD polega na ustaleniu z uczestnikiem pozostającym bez zatrudnienia, szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.
Wszystkie działania zaplanowane w IPD zmierzają do podjęcia przez uczestnika zatrudnienia na wolnym rynku pracy, podjęcia działalności gospodarczej lub innej formy aktywizacji (np. podjęcia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe).
Celem konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, realizowanych w projekcie jest zaplanowanie ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ oraz wybór odpowiedniego profilu zawodowego. Konsultacje z doradcą zawodowym to także pomoc w rozpoznaniu i ocenie swoich własnych predyspozycji zawodowych, możliwości i preferencji zawodowych.

Sesja 1 – Analiza potrzeb (1 godz.)
Sesja 2 – Samopoznanie, zainteresowania, wartości, cechy osobowości (2 godz.)
Sesja 3 – Moje miejsce na rynku pracy (2 godz.)
Sesja 4 – Planowanie kariery zawodowej (1 godz.)

Konsultacje i warsztaty to jeden z wielu etapów kompleksowego PROGRAMU REHABILITACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ zaplanowanych dla uczestników projektu.

Odpowiednio dobrana kadra ekspercka i rodzaj działań zapewniają naszym uczestnikom warunki sprzyjające integracji grupy, zmiany nastawienia do aktywizacji zawodowej, przełamaniu barier emocjonalnych i marazmu.


UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY
Zapewniamy noclegi, całodzienne wyżywienie oraz transport.
Warsztaty połączone z konsultacjami organizowane są w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego