POŚREDNICTWO PRACY (COACHING)


Pośrednictwo pracy (coaching) przeznaczone jest dla 100 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie Dolnego Śląska, którzy byli uczestnikami indywidualnych i grupowych sesji poradnictwa zawodowego oraz warsztatów psychologicznych i aktywizacji zawodowej, którzy wyrażą dobrowolną chęć uczestniczenia w tej usłudze.
Wprowadzenie usługi Pośrednictwo Pracy jest jednym z istotnych elementów, który będzie wzmacniać efektywność działań zaplanowanych dla ON w zakresie wsparcia psychologiczno-społecznego oraz doradztwa zawodowego.
Celem podstawowym który chcemy osiągnąć jest pomoc Uczestnikom projektu poprzez m.in.:

  • Nawiązanie kontaktów z pracodawcami,
  • Uruchomienie bazy danych o ofertach  pracy,
  • Wprowadzenie usługi Pośrednictwa Pracy.

Pośrednictwo Pracy jest realizowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy, z dnia 20 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.). W myśl tej ustawy Pośrednictwo Pracy  polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Pomoc ta będzie polegała w szczególności na:

  • pozyskiwaniu ofert pracy;
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy;
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów ON z pracodawcami;
  • współdziałaniu z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o ofertach pracy i możliwościach uzyskania zatrudnienia przez Uczestników projektu.

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego