31.08.2010


Osoby niepełnosprawne, a prawo pracy – czyli uprawnienia pracowników niepełnosprawnych


1. Czas pracy
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.  W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócony wymiar czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości (wymiar czasu pracy jest liczony tak, jak gdyby pełny etat wynosił 7h).

2. Zakaz pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Ograniczenie to jest instrumentem ochrony pracy osób niepełnosprawnych. Nie stosuje się go jednak zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, jeśli na wniosek osoby zatrudnionej wyrazi na to zgodę lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku, lekarz sprawujący nad nimi opiekę. Koszty niezbędnych w tym zakresie badań obciążają pracodawcę.

3. Dłuższa przerwa w czasie pracy
Osoby niepełnosprawne maja prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku, po dniu zaliczenia do jednego ze stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 • urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczyciele)
 • urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów( np. prokuratorzy)

Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu, przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności

5. Zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia
Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w następujących przypadkach:

 • w celu wykonania badan specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy;
 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku;
  Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

(opracowano na podstawie Informatora dla pracodawców – stan prawny na 1.12.2009)


01.03.2010.


POŚREDNICTWO PRACY W PROJEKCIE

Wszystkim pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oferujemy bezpłatne:

 • dobór odpowiedniego kandydata  do potrzeb Państwa firmy zgodnie z opisem stanowiska – dysponujemy  PORTFOLIO z opisem kompetencji zawodowo -społecznych 100 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • możliwość umieszczenia ogłoszenia o pracę skierowanego do osoby niepełnosprawnej na stronie internetowej projektu
 • możliwość uzyskania informacji na temat korzyści ekonomiczno –społecznych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • możliwość pełnego przygotowania spotkania  rekrutacyjnego z osobą niepełnosprawną, prowadzonego przy współudziale doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa
 • doradztwo  prawne  dotyczące  aspektów zatrudnienia wybranego kandydata


Pracodawcom, którzy zadeklarują chęć zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, umożliwimy bezpłatne skorzystanie z bazy potencjalnych pracowników i stażystów.

Osoby do kontaktu:

Mariola Stanisławczyk – Koordynator Projektu
tel. (074) 64 80 411 / e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Karolina Stefańska – Koordynator ds. aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy
tel. (074) 64 80 414 / e-mail: karolina.stefanska@darr.pl

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego