Korzyści dla pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne


• Promocję firmy jako przedsiębiorstwa otwartego, nowoczesnego i zaangażowanego społecznie,
• Pozyskanie rzetelnego, solidnego i zmotywowanego pracownika, który będzie wykonywał proste prace niechętnie podejmowane przez innych.
• Zwolnienie z wpłat na PFRON
• Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
• Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
• Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
• Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy
• Refundacja kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych


Prawo do zwolnienia z wpłat na PFRON


Prawo do zwolnienia z obowiązkowych miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy:
• pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio 6% lub 2%,
• pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
• pracodawcy prowadzącego zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość,

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń:

Komu przysługuje dofinansowanie:

• - pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej n6%

• - pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników

 

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

 

Na kogo przysługuje dofinansowanie:

• - na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u ww. pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP
• - na osoby niepełnosprawne, bez względu na to czy mają ustalone prawo do emerytury , czy też osiągnęły wiek emerytalny

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Do wynagrodzenia nie wlicza się nie będących wynagrodzeniem świadczeń, np. : zasiłków, odpraw, zapomóg itd.
Dofinansowanie jest wypłacane pracodawcy co miesiąc.

 

Wysokość dofinansowania:

• - 70% z 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• - 70% z 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• - 70% z 60% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.


Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych.


Wniosek składa się do PFRON bądź do właściwego terenowo dla siedziby pracodawcy Oddziału PFRON. Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów musza zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego.


W celu uzyskania dofinansowania pracodawcy składają miesięczne wnioski o wypłatę dofinansowania (Wn-D) wraz z załącznikiem INF-D-P w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.


Aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, pracownik ten musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego niepełnosprawność.


Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji.


Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Komu przysługuje dofinansowanie


Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy:


• Pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
• Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy (bez winy swojej lub pracodawcy)
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności

 

Wydatki, które mogą być objęte refundacją:


• koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowania w zakładzie pracy,
• koszty zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
• koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-3,

 

Warunki udzielenia dofinansowania:
• zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
• uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty,


Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawne


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy


Komu przysługuje wsparcie


Pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu , może otrzymać na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.


Warunki udzielenia pomocy:


• zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
• poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy,
• uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionej osoby na tym stanowisku,


Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może być wyższa, niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.


Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.


Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy


Warunki udzielenia pomocy:


• zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą,
• przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.


Wydatki, które mogą być objęte refundacją:


koszty wynagrodzenia zatrudnionego pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku.


(Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.)


Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

 

Refundacja kosztów szkoleń


Kto może ubiegać się o pomoc


Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego


Wydatki, które mogą być objęte refundacją:


• wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie
• wynagrodzenie tłumacza języka migowego lub lektora dla osoby niewidomej
• koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia
• koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej
• koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem
• koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia
• koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia
• koszty materiałów szkoleniowych
• koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu


Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być refundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

 

Maksymalna wysokość refundacji kosztów objętych pomocą

 

   Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorstwa
małe średnie duże
   Szkolenie ogólne 80% 80% 70%
   Szkolenie specjalistyczne 55% 45% 35%Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.


Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego