• zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 tej ustawy lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

(art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j.: Dz.U z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego