Nabór kandydatów do projektu złożony jest z trzech etapów rekrutacji:


Etap I
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU


Zgłoszenie chęci udziału w projekcie przez osobę niepełnosprawna poprzez złożenia w Biurze Projektu Kwestionariusza Uczestnictwa (POBIERZ) wraz z załącznikami:

  • kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie powinno być ważne przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty doręczenia do Biura Projektu),
  • oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz Uczestnictwa można dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu bądź przesłać pocztą na dres:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58 – 310 Wałbrzych

 

Etap II
WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ


Analiza formalna dokumentacji przez zespół projektowy DARR S.A.

W przypadku gdy zaistnieje uzasadnione (w oparciu o otrzymane dokumenty zgłoszeniowe) wskazanie, że ze względu na charakter niepełnosprawności kandydat na uczestnika nie będzie w stanie efektywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, zastosowana zostanie procedura weryfikacyjna.

 

Etap III
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Rozmowa kwalifikacyjna,  oparta o spotkania indywidualne doradcy zawodowego/psychologa z kandydatem, mająca na celu określenie jego poziomu motywacji do czynnego uczestnictwa w projekcie.
Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o udziale w projekcie, szczegółowym harmonogramie i programie zajęć.
Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia z DARR S.A.  „Umowy Uczestnictwa w Projekcie”. (POBIERZ)

Kwestionariusz Uczestnictwa można dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu bądź przesłać pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58 – 310 Wałbrzych

 

PUNKTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Informujemy, iż specjalnie na potrzeby rekrutacji utworzonych zostanie 20 Punktów Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych. Punkty rozmieszczone będą na terenie całego Dolnego Śląska w większych aglomeracjach miejskich w takich miejscach jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz w innych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

LISTA PUNKTÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa Punktu Adres Telefony Godziny
pracy

 Osoba do
kontaktu

 Poradnia
 Psychologiczno
 - Pedagogiczna
 nr 1

 ul. Wrocławska 183a 
 59-220 Legnica

 (076) 854 68 43 
 8.00-16.00    Andrzej 
  Szozda


Nazwa Punktu    Adres    Telefony    Godziny pracy    Osoba do kontaktu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1    ul. Wrocławska 183a
59-220 Legnica     (076) 854 68 43    8.00-16.00    Andrzej Szozda

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego