Pragniemy poinformować, iż z dniem 31 stycznia 2011 roku zakończyliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych pn. „POZNAJ SIEBIE – WYKORZYSTAJ SZANSE” Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Podczas dwuletniego okresu realizacji projektu przeprowadziliśmy kompleksową aktywizację zawodową dla 100 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Głównym celem podejmowanych działań było przygotowanie osoby niepełnosprawnej  do wejścia na rynek pracy: wsparcie psychologiczne i społeczne, jak i działania związane z zatrudnieniem: doradztwo zawodowe i usługi w zakresie pośrednictwa pracy.

Dzięki temu przedsięwzięciu nasi uczestnicy mogli skorzystać:

 • z 6-dniowych, wyjazdowych warsztatów psychologicznych, których celem było wsparcie psychologiczne skierowane na rozwój indywidualnego potencjału uczestnika oraz na nabycie i udoskonalenie umiejętności społecznych,
 • z indywidualnych sesji doradczych z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy przygotowywali dokumenty do Portfolio (CV, list motywacyjny, dokumenty dotyczące historii zatrudnienia),
 • z indywidualnych konsultacji psychologicznych i prawniczych,
 • z grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej,
 • z indywidualnej opieki  pośrednika pracy.


Wynikiem powyższych działań było kompleksowe przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie aspektów prawnych  funkcjonowania osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy, nabycie  umiejętności poszukiwania pracy. Istotnym efektem przedmiotowych działań było zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i  wzrost samooceny  uczestnika projektu jako PRACOWNIKA.


Posumowanie projektu w liczbach:

 • 100 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności skorzystało z sześciodniowych warsztatów wyjazdowych połączonych z indywidualnymi sesjami doradztwa zawodowego,
 • 98 osób wzięło udział w indywidualnych sesjach doradztwa zawodowego, podczas których doradca zawodowy pomagał sprecyzować indywidualne trudności w znalezieniu pracy, badał preferencje i predyspozycje zawodowe, motywował  do samodzielnego poszukiwania pracy,
 • 90 beneficjentów skorzystało z indywidualnych konsultacji prawnych, na podstawie których  powstała Internetowa Baza Porad Prawnych i zamieszczona na stronie projektu, co pozwoliło na zwiększenie dostępności do poradnictwa innym osobom niepełnosprawnym i umożliwiło ewidencjonowanie porad,
 • 86 osób wzięło udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych, stanowiących dodatkowe wsparcie osoby niepełnosprawnej w dotychczasowych decyzjach związanych z powrotem na rynek pracy jak również wzmocnienie wiary we własne możliwości, 
 • zatrudniono 16 pośredników pracy w powiatach: wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, wrocławskim, trzebnickim, strzelińskim, jaworskim, jeleniogórskim i lubańskim.
 • zrealizowano ponad 800 godzin pośrednictwa pracy w formie „coachingu kariery”
 • 20 uczestników projektu podjęło zatrudnienie poprzez  umowę o pracę, staże lub praktyki zawodowe.


Realizacja projektu to również ważne doświadczenie dla naszej firmy. W trakcie jego realizacji poznaliśmy wiele problemów, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Były to problemy związane nie tylko z rynkiem pracy, ale również problemy ekonomiczno – społeczne, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Mamy nadzieję, iż w przyszłości będziemy mogli nadal prowadzić projekty skierowane do osób niepełnosprawnych  oraz instytucji działających na rzecz tej grupy , bowiem zdajemy sobie sprawę, że wciąż istnieje potrzeba wspierania , tworzenia  i wypracowania metod aktywizacji nie tylko samych uczestników ale i najbliższego otoczenia instytucjonalnego i społecznego.


Poniżej przedstawiamy wybrane informacje o naszych uczestnikach projektu:

 

 

 

 

<<< powrót
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego